ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 ม.ค. 2565
12 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
18 ม.ค. 2565
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ม.ค. 2565
14 ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 พ.ย. 2564
15 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
29 ก.ย. 2564
16 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กำแพงเซา (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
29 ก.ย. 2564
17 การช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
128
13 ก.ย. 2564
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ส.ค. 2564
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ส.ค. 2564
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37