ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ฉลากแท้ประหยัดไฟฟ้า ดูอย่างไรไม่พลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ม.ค. 2561
122 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
16 ม.ค. 2561
123 แผ่นพับ อัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
192
16 ม.ค. 2561
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
09 ม.ค. 2561
125 โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรงุท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
12 ธ.ค. 2560
126 ประชาสัมพันธ์ ตารางแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
12 ธ.ค. 2560
127 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 ธ.ค. 2560
128 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
12 ธ.ค. 2560
129 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่เขตตำบลกำแพงเซา อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพื และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 ธ.ค. 2560
130 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ
129
09 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32