ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รับโอนพนักงานตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยจำทำการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปีงบประมาณ พศ.2563 ดังนี้
1. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
2. จพง.สาธารณสุขชุมชน ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
3. จพง.ประชาสัมพันธ์ ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 2 อัตรา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครศรีธรรมราช เรื่องหลังกเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จึงประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด โดยผู้สนใจประสงค์จะโอนมาต้องยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
1. คำร้องขอโอน จากต้นสังกัด
2. หนังสือยินยอมให้โอน จากต้นสังกัด
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
4. สำเนาทะเบียนประวัติ(ก.พ.7.)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา
6. และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความประสงค์จะขอโอน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-377581 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน