ดาวน์โหลดเอกสาร
เรื่อง >>>  ข้อบังคับตำบลเรื่อง ตลาด พ.ศ.2545
  รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 35,37,54,55,58,63 และมาตรา 65 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใช้บังคับให้ผู้จัดตั้งตลาดผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาดได้ ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ ออกข้อบังคับตำบลได้ตามที่ไม่ขัดกับกฏหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 239 คน