ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จึงประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างดังนี้
๑. ประเภท ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 86 คน