ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด : ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เข้าอินเตอร์เน็ต
แบรนเนอร์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gjijcx
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน