ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่มุ่งให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการดำเนินงานฯรวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จึงขอประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ปฏิบัติตามแนวทางดังนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน