ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  การจัดการขยะกับ 3Rs Reduce Reuse Recycle : ใช้น้อย ใช้ซ ้า น้ากลับมาใช้ใหม่
  รายละเอียด : ขอเชิญทุกบ้านร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะ ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ ง สร้างจิตส้านึกการน้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีของชาวคมบางวิธีง่าย ๆ ที่ท้าได้ทุกบ้าน
1. ลดปริมาณการใช้ เลือกหรือหลีกเลี่ยงงดใช้ของที่ไม่จ าเป็น
2. แยกขยะที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากขยะทั่วไป
3. กรุรองถังขยะด้านในด้วยถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่าย
4. มัดปากถุงก่อนทิ้งลงถัง ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน