แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่อง >>>  เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย
  รายละเอียด : ความเป็นมา

พ.ศ.2556 ฝายมีชีวิตเกิดขึ้นและประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกในพื้นที่บ้านห้วยลึก ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการถ่ายทอดเทคนิคการใช้โครงสร้างเขียวบนหลักการปรองดองกับระบบนิเวศของ อ.สมเดช คงเกื้อ ให้กับคุณเอส สัญญา ไชยวรรณ? และพี่น้องชาวบ้านห้วยลึกผ่านการร่วมลงมือทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟื้นคืนภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน นำมาใช้จนเกิดผลลัพธ์กับชุมชนในหลายมิติ เป็นที่มาของหลักคิดฝายมีชีวิตที่ว่า "ภูมิปัญญา พัฒนามาเป็นเทคนิค" และ "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น"

https://livingweirthai.simdif.com/index.html
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 476 คน