ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรงุท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ2561-พ.ศ.2564 โดยเจ้าของที่ดินหรือผู้แทนสามารถยื่นแบบแสดงรายการที่ดินในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งสามารถมายื่นแบบแสดงรายการที่ดินได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ภายในเดือนมกราคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 131 คน