ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด : ขอเชิญบุคคลที่เข้ามาใช้บริการหรือมาติดต่อราชการกับ อบต.กำแพงเซา ตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามชองทางในเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน