ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 – 1 กันยายน 2504) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่ตำบลกำแพงเซา โดยยื่นเอกสารดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– บัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารใดก็ได้)
ให้มายื่นลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน