ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ม.ค. 2563
32 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
06 ม.ค. 2563
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 ต.ค. 2562
34 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 ต.ค. 2562
35 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
26 มิ.ย. 2562
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 มิ.ย. 2562
37 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
218
26 มิ.ย. 2562
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 มิ.ย. 2562
39 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
223
02 มิ.ย. 2562
40 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง้รียน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5