ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 ม.ค. 2563
22 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ม.ค. 2563
23 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ม.ค. 2563
24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 ต.ค. 2562
25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ต.ค. 2562
26 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มิ.ย. 2562
27 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มิ.ย. 2562
28 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 มิ.ย. 2562
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
02 มิ.ย. 2562
30 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4