ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 ต.ค. 2563
22 รายงานผลคะแนน OIT ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 ก.ย. 2563
23 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
01 ก.ค. 2563
24 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 เม.ย. 2563
25 ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
219
07 เม.ย. 2563
26 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
04 มี.ค. 2563
27 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ม.ค. 2563
28 รายงานผลการประเมินความเสี่่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
13 ม.ค. 2563
29 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
10 ม.ค. 2563
30 ประกาศการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
09 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5