ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 ต.ค. 2563
12 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ต.ค. 2563
13 รายงานผลคะแนน OIT ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 ก.ย. 2563
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ก.ค. 2563
15 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
07 เม.ย. 2563
16 ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 เม.ย. 2563
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
04 มี.ค. 2563
18 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ม.ค. 2563
19 รายงานผลการประเมินความเสี่่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
13 ม.ค. 2563
20 การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4