ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 มิ.ย. 2562
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 มิ.ย. 2562
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 มิ.ย. 2562
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 มิ.ย. 2562
5 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2562
6 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อง้รียน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 มิ.ย. 2562
7 รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
17
23 มี.ค. 2562
8 เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1